Hilversum, NL
06-15081330
info@rijschooljeremy.nl​

AlgemeneVoorwaarden

Algemene voorwaarden Rijschool Jeremy

ARTIKEL 1 Verplichtingen van de autorijschool en instructeur

 • De rijschool voldoet aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM).
 • De instructeurs van rijsschool Jeremy zijn in het bezit van een geldig ‘instructeurcertificaat’ als bedoeld in de Wet Rijonderricht Motorwerktuigen.
 • De rijschool heeft een WAB-verzekering afgesloten.
 • De leswagens van de rijschool hebben een motorrijtuig-, inzittenden- en bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.
 • De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
 • De instructeur blijft – bij niet tijdig verschijnen van de leerling – maximaal 15 minuten wachten op het afgesproken tijdstip en de afgesproken ophaalplek. ls de leerling na deze wachttijd niet verschenen dan kan de les niet meer door de leerling worden opgeëist en is derhalve vervallen, waarbij de betalingsverplichting wél blijft bestaan.
 • De leerling, die kennelijk daarvoor in aanmerking komt, te wijzen op het feit, dat zijn/haar verblijfstatus van (negatieve) invloed kan zijn op de afgifte van een rijbewijs, nadat de leerling geslaagd is voor het rijexamen.
 • De instructeurs van rijschool Jeremy mogen leerlingen per direct weigeren indien er op het moment van rijles sprake is dan wel het vermoeden bestaat dat er sprake is van drank, drugs of andere bedwelmende of geestverruimende middelen bij de leerling. De leerling heeft in dergelijk geval geen recht op restitutie van lesgelden.
 • Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte, ongeval en weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld door de rijschool en wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling

 • De leerling is minimaal 16,5 jaar oud.
 • De leerling dient tijdens de rijlessen een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben.
 • De leerling dient het volledige lesgeld voor de rijles te voldoen, indien deze binnen 24 uur van tevoren bij de rijschool wordt afgezegd. Kosteloos afzeggen binnen 24 uur mag altijd, indien zich een dringende reden voordoet, zoals het overlijden van een familielid of bij ernstige ziekte en/of spoedopname in het ziekenhuis van de leerling.
 • Bij ziekte van de leerling dient hij/zij dit zo vroeg mogelijk, maar ten minste twaalf uur voor aanvang van de rijles te melden aan de instructeur. Indien er ten minste twaalf uur voor aanvang van de rijles geannuleerd wordt, worden er geen kosten in rekening gebracht aan de leerling.
 • De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, drugsgebruik, alcoholgebruik, en andere bedwelmende of geestverruimende middelen aan de instructeur van de rijschool naar waarheid.
 • Op de leerling rust de verantwoordelijkheid om rijles zo vroeg mogelijk opnieuw in te plannen met de instructeur indien de leerling door de wijziging van het schoolrooster niet meer in staat is te lessen op het afgesproken tijdstip. Het tijdstip van rijles zal in goed overleg gewijzigd worden.
 • De leerling dient een geldig theoriecertificaat voor B-rijbewijs in bezit te hebben alvorens er een tussentijdse toets of praktijkexamen wordt ingepland door de rijschool. De leerling dient zelf zorg te dragen dat het theoriecertificaat tijdig behaald wordt. Eventuele gevolgen van het niet tijdig bezitten, komen voor rekening van de leerling.

ARTIKEL 3 Betaling

 • Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen binnen veertien dagen volledig te zijn voldaan. Indien de factuur niet, dan wel niet binnen de op de factuur vermelde termijn, dan wel niet volledig is betaald, is de leerling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 • Indien de leerling na aanmaning nog in gebreke blijft, zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met aanmaningskosten.
 • Als betaling uitblijft zal een incassobureau ingeschakeld worden en/of andere gerechtelijke stappen worden ondernomen. De kosten daarvan zijn volledig voor de rekening van de leerling.
 • Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen (tijdelijk) stop te zetten.

ARTIKEL 4 Lespakketten

 • Aanschaf van lespakket wil niet zeggen dat de leerling dan binnen dit pakket examen kan doen. De rijschool streeft hier wel naar, maar de mogelijkheid bestaat dat er lessen bijgekocht moeten worden om het gewenste examen niveau te halen en de slagingskans te vergroten.
 • Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en hij/zij behaalt zijn/haar rijbewijs terwijl hij/zij het pakket nog niet volledig benut heeft, dan bestaat er een recht op restitutie van de overige lessen van het lespakket. Deze worden gecrediteerd tegen de uurprijs van een les binnen het lespakket
 • Lespakketten zijn niet overdraagbaar aan derden

ARTIKEL 5 Praktijkexamen en tussentijdse toets

 • Als de leerling naar het oordeel van zijn/haar rijinstructeur het rijvaardigheidsniveau heeft gehaald, waarop een tussentijdse toets of rijexamen kan worden gedaan dan wordt die toets dan wel dat examen ingepland. Deze planning geschiedt qua datum en tijd in overleg met de betreffende leerling.
 • Indien het praktijkexamen of een tussentijdse toets wegens belemmerende omstandigheden (bijv. lockdown of slechte weersomstandigheden) door het CBR wordt uitgesteld en/of verplaatst, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de leerling in rekening. De kosten gemaakt voor het praktijkexamen/tussentijdse toets in dergelijk geval zijn voor de rijschool
 • Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
 • De leerling is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen/tussentijdse toets niet kan afleggen, doordat;
  1. leerling vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de Rijschool kan aantonen;
  2. Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven;
  3. Het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is;
  4. Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd;

ARTIKEL 6 Beëindiging van de rijopleiding

 • De leerling mag te allen tijde stoppen met lessen bij rijschool Jeremy.
 • Opzegging dient schriftelijk of mondeling te geschieden.
 • In geval van opzegging zal de rijschool de vooruitbetaalde lessen crediteren. Vooruitbetaalde tussentijdse toetsen en praktijkexamens worden dan gecrediteerd tegen de prijzen minus de totale pakketkorting.
 • Alle lesovereenkomsten kunnen beëindigd worden door de rijschool in geval van grove nalatigheid, ernstige tekortkomingen, ernstige ziekte of overlijden.
 • Alle lesovereenkomsten kunnen worden beëindigd door de rijschool indien de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
 • Alle lesovereenkomsten kunnen worden beëindigd door de rijschool indien de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen dan wel onjuiste informatie heeft verstrekt aan de rijschool.

ARTIKEL 7 Nederlands recht

 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Mocht er toch nog onduidelijkheden zijn neem dan contact op met rijschool Jeremy.

Contact

3e Havenarm 11

1216 BD, Hilversum

KVK nummer: 32120938

CBR nummer: 4332X8

06-15081330

Rijschool Jeremy

Bij Rijschool Jeremy kun je terecht voor kwalitatief goede rijlessen met de focus op een hoge slagingspercentage in Hilversum en omstreken.